На 25км оддалеченост од Струга и Охридското Езеро, на надморска висина од 870м се наоѓа селото Нерези, распослано по падините на планината Јабланица. Плени со својата природна убавина, чистиот воздух и недопрените извори со чиста питка вода.
        Денес има стотина куќи и во него живеат постојано сто дватриесет жители. Село на 6 цркви, од кои 2 се разурнати од забот на времето и само гробовите зборуваат за бурното минато, додека останатите 4 и денес опстојуваат. Тоа се: Св. Никола, Св. Спас, Св. Пречиста и Св. Ѓорѓија - новособорниот храм, возобновен во 1833 год. Денес околу старите ѕидови е изграден нов храм, за чие внатрешно уредување: иконостас и фрескоживопис се потребни финансиски средства во износ од 30,000 евра кои месното население не е во можност да ги обезбеди.  

           At just 25km distance from Struga and the Ohrid Lake, on above sea level of 870m lies the village of Nerezi. The village is situated on the mountain of Jablanica, surrounded with breathtaking nature, clean air and untouched springs of clean drinking water.
         Today there are around hundred of houses and around hundred and twenty inhabitants living in the village. Nerezi is a village of 6 churches, from which 2 are ruined, while the other 4 still exist. Those churches are: St. Nicholas, the church of Holy Salvation, the church of Holy Mother the Most Innocent and St. Georges – renovated in 1833. Today there is a new church build around the old walls of the church for which interior decoration: iconostasis and frescos are needed 30,000 euros which the local people are not able to provide.